CIPD | PESTLE-analyysi (2024)

PESTLE-analyysi tutkii keskeisiä ulkoisia tekijöitä (poliittisia, taloudellisia, sosiologisia, teknologisia, oikeudellisia ja ympäristöllisiä), jotka vaikuttavat organisaatioon. Sitä voidaan käyttää useissa eri skenaarioissa, ja se voi ohjata ammattilaisia ​​ja johtajia strategisessa päätöksenteossa.

Tällä sivulla

 • Mikä on PESTLE-analyysi?
 • Kuinka tehdä PESTLE-analyysi
 • PESTLE-analyysivinkkejä
 • Mihin PESTLE-analyysiä käytetään?
 • PESTLE-analyysin edut ja haitat
 • Hyödyllisiä yhteydenottoja ja lisätietoa

Se on laajaa tiedonhankintatoimintaa ulkoisten tekijöiden ympäriltä, ​​jotka voivat vaikuttaa organisaation päätöksiin ja auttaa sitä maksimoimaan mahdollisuudet ja minimoimaan uhkia. Se tarkastaa kuusi ulkoista vaikutusta organisaatioon:

 • Poliittinen:Veropolitiikka; ympäristömääräykset; kaupan rajoitukset ja uudistukset; tariffit; poliittinen vakaus
 • Taloudellinen:Talouskasvu/lasku; korko-, valuutta-, inflaatio- ja palkkatasot; minimi palkka; työtunnit; työttömyys (paikallinen ja kansallinen); luoton saatavuus; elinkustannukset
 • Sosiologinen:kulttuuriset normit ja odotukset; terveystietoisuus; väestönkasvu; ikäjakauma; ura-asenteet; terveys ja turvallisuus
 • Teknologinen:Uusia teknologioita ilmaantuu jatkuvasti (esimerkiksi robotiikan ja tekoälyn aloilla), ja itse muutosnopeus kasvaa. Miten tämä vaikuttaa organisaation tuotteisiin tai palveluihin?
 • Lakiasiat:Lainsäädännön muutokset, jotka vaikuttavat työllisyyteen, materiaalien saatavuuteen, kiintiöihin, resursseihin, tuontiin/vientiin ja verotukseen
 • Ympäristö:Ilmaston lämpeneminen ja lisääntynyt tarve siirtyä kestäviin luonnonvaroihin; eettinen hankinta (sekä paikallisesti että kansallisesti), mukaan lukien toimitusketjun tiedot. Pandemiat ja muut hätätilanteet.

Analysoimalla näitä tekijöitä organisaatiot voivat arvioida toimialaansa ja organisaatioonsa liittyviä riskejä ja tehdä tietoisia päätöksiä. Se voi myös korostaa mahdollisia lisäkustannuksia ja kannustaa lisätutkimusta tuleviin suunnitelmiin.

PESTLE-analyysi on osaydintietoa muutoksen mahdollistamisestajaydinkäyttäytyminen kaupallinen asemaCIPD:n ammattikartassa.

Mikä on PESTLE-analyysi ja miten se toimii?

CIPD | PESTLE Analysis (1)

PESTLE-analyysi on hallintakehys ja diagnostinen työkalu. Analyysin tulos auttaa sinua ymmärtämään organisaatiosi ulkoisia tekijöitä, jotka voivat vaikuttaa strategiaan ja liiketoimintapäätöksiin.

PESTLE-työkalu: PESTLE on lyhenne sanoista:

P = Poliittinen
E = Taloudellinen
S = sosiaalinen
T = Tekniikka
L = Laillinen
E = Ympäristö
Tarkastellaanpa kutakin näistä tekijöistä tarkemmin,

POLIITTINEN: Kun tarkastelet poliittisia tekijöitä, sinun on otettava huomioon maasi hallituksen politiikka ja poliittinen vakaus. Muita tekijöitä ovat verovaikutukset, alan määräykset ja maailmanlaajuiset kauppasopimukset ja rajoitukset.

TALOUDELLINEN: Taloudellisia tekijöitä ovat valuuttakurssit, talouskasvu tai lasku, globalisaatio, inflaatio, korot ja elinkustannukset, työvoimakustannukset ja kulutuskulut.

SOSIAALINEN:Sosiaaliset tekijät tarkastelevat trendejä, kuten elämäntapatekijöitä, kulttuurisia normeja ja odotuksia, kuten ura-asenteita sekä työn ja yksityiselämän tasapainoa. Se koskee myös kuluttajien makua ja ostotottumuksia sekä väestön demografiaa.

TEKNOLOGIA: Teknologia on kasvanut eksponentiaalisesti. Miten yrityksesi reagoi teknologisiin innovaatioihin tuotteissasi ja palveluissasi? Muut teknologiset edistysaskeleet vaikuttavat tietojen tallentamiseen, häiritseviin teknologioihin, kuten älypuhelimiin, sosiaaliseen verkostoitumiseen, automaatiorobotiikkaan ja lisääntyvään siirtymiseen tekoälyyn?

LAKI: Muutokset juridisessa ympäristössä muuttuvat jatkuvasti erityisesti täällä Isossa-Britanniassa. Työlain ja työtuomioistuimen päätökset vaikuttavat työtapoihin jatkuvasti. Tärkeää on myös pysyä ajan tasalla kaikista lainsäädännön muutoksista ja tietysti työterveys- ja turvallisuusmääräyksistä.

YMPÄRISTÖ: Onko yritykselläsi suoria vaikutuksia ympäristöön? Poliittiset sanktiot säätelevät nyt hiilidioksidipäästöjä ja siirtymistä kohti kestäviä luonnonvaroja, kuten tuuliturbiineja ja kierrätystä. Tämä alue kattaa myös yritysten yhteiskuntavastuun sekä tavaroiden ja palveluiden eettisen hankinnan, mikä puolestaan ​​vaikuttaa suoraan hankintoihin ja yrityksesi toimitusketjun hallintaan.

Seuraavat vaiheet: Kun olet selvittänyt PESTLE-analyysiin sisältyvät tärkeimmät kattavat tekijät, seuraava haaste on liittää tämä tosiasiallisesti toimialaan, jolla työskentelet.

Onnea.

Toimi seuraavasti:

 • Tunnista tutkimuksen laajuus. Sen tulee kattaa nykyiset ja mahdolliset tulevaisuuden skenaariot, ja sitä tulee soveltaa toimialaan ja maailman alueisiin, joilla yritys toimii.
 • Päätä, miten tiedot kerätään ja kuka kerää. Tunnista useampi kuin yksi henkilö kerätäksesi tietoja erilaisten todisteiden ja näkökulmien tuomiseksi.
 • Tunnista sopivat tietolähteet. Saatat huomata, että PESTLE-alueet keskittyvät toimialaasi enemmän kuin muut, mutta niiden kaikkien tietojen tutkiminen antaa sinulle laajemman kuvan ulkoisesta ympäristöstä.
 • Kerää tiedot – voit käyttää alla olevaa mallia.
 • Analysoi havainnot.
 • Merkitse jokainen kohta tärkeysjärjestykseen suhteessa organisaatiolle mahdollisesti kohdistuvaan riskiin.
 • Tunnista liiketoimintavaihtoehdot ongelmien ratkaisemiseksi.
 • Kirjoita keskusteluasiakirja kaikille sidosryhmille.
 • Levitä ja keskustele tuloksista sidosryhmien ja päättäjien kanssa.
 • Päätä, mihin toimiin on ryhdyttävä ja mitä suuntauksia seurataan.

Jotta PESTLE-analyysi olisi tehokas, se on tehtävä säännöllisesti. Tämä voi auttaa organisaatioita havaitsemaan trendit ajoissa ja tarjota kilpailuetua.

Voit ladata alta PESTLE-analyysimallin, joka auttaa sinua tallentamaan PESTLE-tiedot. Olemme myös luoneet fiktiiviseen kaupan alan organisaatioon perustuvan esimerkin, joka osoittaa, kuinka PESTLE-tekijöitä on analysoitu ja tulkittu.

Hyödyllisiä vinkkejä PESTLE-analyysin suorittamiseen:

 • Tee yhteistyötä – useat näkökulmat voivat tunnistaa enemmän riskejä.
 • Käytä asiantuntemusta ja resursseja organisaatiossa.
 • Käytä PESTLE-analyysiä muiden tekniikoiden rinnalla, kutenSWOT-analyysi,Porterin viisi voimaa, kilpailijaanalyysi tai skenaarioiden suunnittelu.
 • Sisällytä PESTLE-analyysi jatkuvaan liiketoimintaympäristön muutosten seurantaprosessiin.
 • Vältä keräämästä suuria määriä yksityiskohtaista tietoa analysoimatta ja ymmärtämättä havaintojasi asianmukaisesti.
 • Älä tee hätiköityjä johtopäätöksiä tulevaisuudesta menneisyyden tai nykyisyyden perusteella.

Ulkoisen ympäristön auditoimalla PESTLE-analyysi voi havaita ja ymmärtää laajoja, pitkän aikavälin trendejä. Tämä voi tukea erilaisia ​​liiketoiminnan suunnittelutilanteita, kuten:

Strateginen liiketoimintasuunnittelu

PESTLE-analyysi tarjoaa kontekstuaalista tietoa liiketoiminnan suunnasta, sen brändin sijainnista, kasvutavoitteista ja tuottavuuteen kohdistuvista riskeistä (kuten toisesta pandemiasta). Se voi auttaa määrittämään olemassa olevien tuotteiden ja palveluiden pätevyyden ja määrittelemään uuden tuotekehityksen.

Työvoimasuunnittelu

PESTLE-analyysi voi auttaa tunnistamaan häiritsevät muutokset liiketoimintamalleissa, jotka voivat vaikuttaa syvästi tulevaisuuden työllisyyteen. Se voi tunnistaa taitojen puutteita, uusia työtehtäviä, työpaikkojen vähennyksiä tai siirtymiä.

Markkinoinnin suunnittelu

PESTLE-analyysi tarjoaa "ilmasto"-elementin markkinoinnin suunnitteluprosessin tilanneanalyysivaiheessa. Se voi auttaa priorisoimaan liiketoimintaa tiettyjen markkinointitavoitteiden saavuttamiseksi tietyn ajan kuluessa.

Tuotekehitys

Seuraamalla ulkoista toimintaa PESTLE-analyysi voi auttaa kertomaan, tuleeko tie markkinoille vai poistuako tie markkinoille, määrittää, täyttääkö tuote tai palvelu edelleen markkinoilla olevan tarpeen tai milloin uusi tuote lanseerataan.

Organisaatiomuutos

PESTLE-analyysi auttaa ymmärtämään asiayhteydenmuuttaa, ja se on tehokkain, kun sitä käytetään yhdessä aSWOT-analyysiymmärtää työvoiman muutoksiin liittyviä mahdollisuuksia ja uhkia, kuten ammattitaitopulaa tai nykyistä työvoimakapasiteettia.

Ihmisstrategiat, raportit ja projektit

PESTLE-analyysiä voidaan käyttää puitteena katsoa organisaation ulkopuolelle hypoteesin tekemiseksi, mitä voi tapahtua tulevaisuudessa ja mitä pitäisi tutkia lisää. Se voi varmistaa, että joitain perustekijöitä ei jätetä huomiotta tai huomiotta, kunihmisten strategioiden sovittaminen laajempaan organisaatiostrategiaan.

Edut:

 • Se on yksinkertainen kehys.
 • Se auttaa ymmärtämään laajempaa liiketoimintaympäristöä.
 • Se kannustaa ulkoisen ja strategisen ajattelun kehittymiseen.
 • Sen avulla organisaatio voi ennakoida tulevia liiketoimintauhkia ja ryhtyä toimiin niiden vaikutusten välttämiseksi tai minimoimiseksi.
 • Sen avulla organisaatio voi havaita liiketoimintamahdollisuudet ja hyödyntää niitä täysimääräisesti.

Haitat:

 • Jotkut PESTLE-analyysin käyttäjät yksinkertaistavat liikaa päätöksiin käytettävän datan määrää – riittämättömien tietojen käyttäminen on helppoa.
 • Liian suuren tiedon keräämisen riski voi johtaa "analyysin halvaantumiseen".
 • Käytetty tieto voi perustua oletuksiin, jotka myöhemmin osoittautuvat perusteettomiksi.
 • Muutosvauhdin vuoksi on entistä vaikeampaa ennakoida kehitystä, joka saattaa vaikuttaa organisaatioon tulevaisuudessa.
 • Jotta prosessi olisi tehokas, se on toistettava säännöllisesti.

Yhteystiedot

PEST-analyysi (Mindtools)

Kirjoja ja raportteja

MORRISON, M. (2013)Strategiset liiketoiminnan diagnostiset työkalut: teoria ja käytäntö. CreateSpace Independent Publishing. (Luku 3: PISTLE).

TURNER, S. (2002)Menestyksen työkalut: esimiehen opas. Lontoo: McGraw Hill.

Lehden artikkelit

DOBBS, M.E. (2014) Ohjeet Porterin viiden voiman kehyksen soveltamiseen: joukko toimialaanalyysimalleja.Kilpailukykykatsaus. Voi 24, nro 1, s. 32-45.

CIPD:n jäsenet voivat käyttää meidänverkkolehtiälöytää artikkeleita yli 300 aikakauslehdestä, jotka liittyvät HR:ään.

Jäsenet jaIhmisten hallintatilaajat voivat nähdä artikkeleita aiheestaIhmisten hallintaverkkosivusto.

Tyhjä PESTLE-malli PDF

Tyhjä PESTLE-malli PDF

PDF-dokumentti 216,5 kt

Valmis PESTLE-esimerkki PDF

Valmis PESTLE-esimerkki PDF

PDF-dokumentti 43,4 kt

Tämän tietolomakkeen on viimeksi päivittänytMichelle Battista: Oppimisyhteisön ja sisällön kuraattori, CIPD

Michelle valvoo CIPD-oppimisyhteisöjä sekä oppimisen kuratoimista ja esittelyä ammatillisen kehityksen tukemiseksi. Hänen pääpainonsa ovat CIPD:n ammattikartan ja johtamisen kehittämisen ydinalueet.

CIPD | PESTLE-analyysi (2024)

FAQs

What are the limitations of steeple analysis? ›

The limitations of PEST analysis

often uses oversimplified amounts of data when making decisions. risk of gathering excessive data that needs extensive analysis to extract useful conclusions. potential for data to lead the company in the wrong direction, as assumptions may be wrong.

What are the limitations of macro environment analysis? ›

Disadvantages of Macro Environment

The macro environment can be difficult to predict and may change rapidly. It can be challenging to manage and respond to. The macro environment can be costly to monitor and analyze.

What is an example of a political in PEST analysis? ›

A few examples of political factors that should be considered when conducting a PESTLE analysis are: Taxes; How much does a government deem fair to tax? What tax incentives and benefits exist based on the vision of a political regime?

What are the three main areas in the environment based on PEST analysis? ›

PEST analysis stands for "political, economic, social, and technological" whereas PESTLE stands for the same but adds "legal" and "environmental" factors to the analysis. These areas are considered when assessing the impact of external factors on a company's profitability.

What is the advantage of STEEPLE analysis? ›

Conducting a STEEPLE analysis can help businesses understand the external environment to better predict a company's growth rates and gain a competitive advantage in their business planning.

Is STEEPLE analysis and PESTLE analysis the same? ›

To recap: The PESTLE analysis is a strategic framework that is used to evaluate the environment in which an organization operates. The STEEPLE analysis also provides an overview of the macro-environmental factors that impact an organization but with an additional seventh factor.

What is the limitation of environmental Modelling? ›

Limitations of the Social Ecological Model include:

Lack of motivation for change in the environment. Changing lifestyles can be extremely difficult. Not all diseases can be prevented. Many people are in denial and do not believe they are at risk.

What is the best analysis tool used for the challenges of the macro environment? ›

A PESTLE analysis, or sometimes referred to as a PEST or PESTEL analysis, is a business framework used to analyze the macro-environmental factors that impact a company's overall performance.

What is the difference between SWOT and PEST analysis? ›

SWOT & PEST analyses are two methods through which companies plan ahead by conducting research. PEST analysis refers to Political, Economical, Social, and Technological factors which influence the business environment. SWOT analysis refers to Strengths, Weaknesses, Opportunity and Threats.

What is the difference between SWOT and PEST analysis framework? ›

Unlike SWOT, which is tied to analyzing a specific company's internal capabilities, PESTLE is designed examine a company's external environment. Sometimes referred to as “scanning the business environment,” a PESTLE is meant to be a macro or “big picture” look at the market in which your business operates.

What is the difference between PEST and Pestel analysis? ›

PEST is an acronym that stands for Political, Economic, Socio-cultural and Technological. PESTLE adds Legal and Environmental factors. Conducting a PEST or PESTLE analysis helps business decision-makers understand the current and potential factors surrounding and influencing an organization.

What are the six elements of PEST analysis? ›

In particular, PESTEL reflects the names of the six segments of the general environment: (1) political, (2) economic, (3) social, (4) technological, (5) environmental, and (6) legal.

What are the five forces of PEST analysis? ›

PEST considers political, economic, socio-cultural and technological impacts. Sometimes called PESTLE analysis when legal and environmental impacts are also included. An example of Porters Five Forces is the Supplier power, Buyer power, Competitive rivalry, Threat of substitution, and Threat of new entry.

What are the four 4 parts of PEST analysis? ›

PEST is an acronym that stands for political, economic, socio-cultural, and technological. These are all external factors your team should consider when making business decisions.

What is STEEPLE analysis in a nutshell? ›

STEEPLE stands for social, technological, economic, environmental, political, legal, and ethical. The framework pushes us to consider how each factor will impact society — and how products and services will fit into future scenarios. Without such a tool, you tend to think the future will be much like the present.

How do you present a STEEPLE analysis? ›

You can follow these steps to conduct a STEEPLE analysis:
 1. Identify the factors. Consider which external or internal factors to assess. ...
 2. Gather information. Gather information on the factors you identified as having the potential to affect the business. ...
 3. Assess your competitors. ...
 4. Determine the impact. ...
 5. Examine your strategies.
Dec 10, 2022

What are social factors in STEEPLE analysis? ›

Social factors include demographics (age, gender, race, family size); consumer attitudes, opinions, and buying patterns; population growth rate and employment patterns; socio-cultural changes; ethnic and religious trends; living standards.

What is soar analysis? ›

What is a SOAR Analysis? "SOAR is a strategic planning framework with an approach that focuses on strengths and seeks to understand the whole system by including the voices of the relevant stakeholders.

What is an example of ethical in STEEPLE analysis? ›

Examples of ethical objectives include: Be truthful about your products. Some businesses will never try to lie, mislead or cheat their customers. They will always aim to provide goods that are safe to use.

What is a SWOT analysis of the business environment? ›

SWOT analysis is a framework for identifying and analyzing an organization's strengths, weaknesses, opportunities and threats. These words make up the SWOT acronym. The primary goal of SWOT analysis is to increase awareness of the factors that go into making a business decision or establishing a business strategy.

What are the 7 macro environment? ›

The macro environment comprises a range of external factors—demographic, physical, natural, economic, technological, political, legal, and socio-cultural conditions.

What are the 7 macro environment forces? ›

Forces of Macro-environment:
 • Economic environment.
 • Political environment.
 • Demographic environment.
 • Social-cultural environment.
 • Technological environment.
 • Ecological environment.

What are the 6 forces of macro environment? ›

DEPEST refers to the six broad factors affecting the macroeconomy – Demographic, Ecological, Political, Economic, Socio-cultural, and Technological.

What are the two models used in environmental analysis? ›

The two common types of environmental analysis methods are the PESTLE analysis and SWOT analysis. These approaches help organizations assess their strategic positions based on a wide range of internal and external factors.

What are 3 common limitations of models? ›

Model Limitations
 • Model Calibration. The mathematical parameters in models that describe a certain process can be adjusted to obtain better agreement between model output and observations. ...
 • Model Validation. ...
 • Model Sensitivity.
Nov 8, 2016

What are the four models used in environmental? ›

The types of the environmental models used by the EPA include fate and transport models, emissions and activities models, exposure models, and impact models.

What is the limitation of Pestel framework? ›

Disadvantages of PESTEL analysis

PESTEL analysis also has some disadvantages for strategic planning. First, it can be time-consuming and complex to collect and analyze the data for each factor, especially if you have to cover multiple markets and regions.

What are the political factors under steepled analysis? ›

Political factors include government policies, leadership, and change; foreign trade policies; internal political issues and trends; tax policy; regulation and de-regulation trends.

Which of the following factors are crucial to review while doing steep analysis? ›

The technological aspects of STEEP analysis include factors like communication, transportation, energy, patent regulations, innovation, automation, and the life cycle of products.

What are the legal factors of STEEPLE? ›

Legal factors include - health and safety, equal opportunities, advertising standards, consumer rights and laws, product labelling and product safety. It is clear that companies need to know what is and what is not legal in order to trade successfully.

What are the 3 limitations of SWOT analysis? ›

SWOT Analysis Limitations
 • Lack of Prioritization. A SWOT Analysis can be overwhelming if leaders are not clear on what they are going to prioritize. ...
 • Lack of Clarity. What do leaders do if a factor is both a weakness and a strength? ...
 • The Analysis Is Subjective. ...
 • Too Many Opinions to Address.

Does SWOT analysis have limitations? ›

SWOT analyses have several limitations, which should be considered before using them. They can be subjective. When it comes to categorizing things as strengths, weaknesses, opportunities, and threats, there is a lot of subjectivity involved. What one person might see as a strength, another might see as a weakness.

What are the limitations of SWOT analysis? ›

Limitations of a SWOT Analysis

A SWOT analysis covers only one stage of your business planning. You will need to conduct more thorough research to make the best decisions for more complex matters. This analysis only addresses situations classified as strengths, weaknesses, opportunities, or threats.

What does the D stand for in steepled analysis? ›

STEEPLE stands for social, technological, economic, environmental, political, legal, and ethical. The framework pushes us to consider how each factor will impact society — and how products and services will fit into future scenarios. Without such a tool, you tend to think the future will be much like the present.

What is an example of ethical in steepled? ›

Examples of ethical objectives include: Be truthful about your products. Some businesses will never try to lie, mislead or cheat their customers. They will always aim to provide goods that are safe to use.

Is STEEP analysis an appropriate tool? ›

A STEEP analysis is a tool commonly used in marketing to evaluate different external factors that impact an organization. It is essential for every business to consider some external forces before they can take decisions. Many people have limited imagination as it is shaped by their own experience and beliefs.

What are social factors in STEEPLE? ›

3. Social factors in PESTLE Analysis. Social factors include cultural norms and expectations, health consciousness, population growth rates, age distribution, career attitudes, health, and safety. These factors are helpful for companies to better plan their marketing analytics and strategy.

What are the 6 Pestel factors? ›

PESTEL is an anagram, meaning it is a word that created by using parts of other words. In particular, PESTEL reflects the names of the six segments of the general environment: (1) political, (2) economic, (3) social, (4) technological, (5) environmental, and (6) legal.

Which is the crucial step in STEEP analysis? ›

PESTEL Analysis

This is a critical step that helps organizations identify potential threats and weaknesses that can be used in other frameworks such as SWOT or to gain a broader and better understanding of the overall marketing environment.

What are the three legal considerations? ›

There are usually three legal considerations in business and accounting: (1) Sources of Law; (2) Contracts and (3) Consumer Protection.

What are two legal factors? ›

General examples of Legal Factors affecting business include:
 • Consumer law.
 • Discrimination law.
 • Copyright law.
 • Health and Safety law.
 • Employment law.
 • Fraud law.
 • Pyramid scheme legality.
 • Import/Export law.

What does ethical in PESTLE mean? ›

Over the last few years, business and marketing strategy experts have added a third 'E' to the PESTLE analysis – the ethical factor. This can include things such as fair-trade practices, child labor issues, increasing demand for conscious business models, and corporate social responsibility.

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Roderick King

Last Updated:

Views: 6410

Rating: 4 / 5 (71 voted)

Reviews: 86% of readers found this page helpful

Author information

Name: Roderick King

Birthday: 1997-10-09

Address: 3782 Madge Knoll, East Dudley, MA 63913

Phone: +2521695290067

Job: Customer Sales Coordinator

Hobby: Gunsmithing, Embroidery, Parkour, Kitesurfing, Rock climbing, Sand art, Beekeeping

Introduction: My name is Roderick King, I am a cute, splendid, excited, perfect, gentle, funny, vivacious person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.